Raczej kiepsko niż dobrze. Samorząd z woluntariatem…

Współpraca samorządu z wolontariatem wygląda raczej kiepsko na najniższych poziomach władzy lokalnej – uznała Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Publicznej.
To wniosek jaki przyjęła na podstawie sprawozdania Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, które zostało jej przedstawione.
Jak wynika z dokumentu można zauważyć aktywizację różnych organizacji o charakterze woluntariatu na poziomie samorządu gminnego, miejskiego czy powiatowego albo wojewódzkiego, jednak mimo wskaźniki ich współpracy z samorządem na najniższych szczeblach są raczej złe niż dobre.
Przykładem może być ilość umów samorządów z wolontariuszami na wsparcie bądź przekazanie zadań publicznych nie jest „satysfakcjonująca”.
Za to rośnie liczba różnego rodzaju rad czy ciał konsultacyjnych oraz ilość przekazywanych pieniędzy na rzecz woluntariuszy w ramach tzw. 1 procenta podatku od osób fizycznych na konta organizacji o charakterze woluntariatu.
Zdaniem resortu potrzebne są w tej sprawie działania na rzecz poprawy i wzmocnienia świadomości samorządowców o korzyściach płynących z praktycznej realizacji współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi – wolontariuszami.

PS
Fot. Kurier Legnicki